+90 (332) 239 20 00
444 1 687
 

KURUMSAL

Motus A.Ş. Ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uymayı, sürekli gelişmeyi temel alan bir çevre yönetim sistemini benimsemiştir.

Çevre Politikası

Taahhüdümüz, sürekli olarak çevresel performansımızı iyileştirmek, faaliyetlerimize ve topluma sürdürülebilir katkılarda bulunmaktır. Motus A.Ş., faaliyetlerini, yaşam döngüsü, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir gelişme ve sürekli iyileştirme prensiplerine dayandırmaktadır.

Faaliyetlerimiz

Fabrikamızı, yasalara, yönetmeliklere ve standartlara uygun şekilde işleteceğiz.
Uygun teknolojileri ve işletme prosedürlerini uygulayarak, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre, sağlık ve iş güvenliği risklerine maruz kalmasını en aza indireceğiz.
Enerji ve doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayacağız. Yenilenmesi mümkün olmayan doğal kaynakların kullanımını en aza indirmek için alternatif hammadde ve yakıt kullanımını arttıracağız.
Fabrikamızda tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıkların oluşumunu en aza indirerek, atıkları güvenli yöntemlerle bertaraf edecek, geri dönüşüm ve yeniden kullanım imkânlarını sağlayacağız.
Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirleyecek ve bunları azaltacağız.
Çevre yönetimi sistemini sürekli geliştireceğiz ve performansımızı ölçeceğiz.

Yatırım Projeleri

Yatırım projelerini uygulama safhasından önce çevresel etki değerlendirmesi yapacağız. Yatırım projelerini, ilgili yasa, standart ve yönetmeliklere uygun şekilde gerçekleştireceğiz.

Eğitim

Çevresel performansımızın sürekli iyileştirilmesi ve çalışanlarımızın çevre koruma konusunda aktif rol almaları için, gerekli eğitimleri vererek bilinçlendirilmelerini sağlayacağız.

Ürün Yönetimi

İnsan sağlığı ve çevre üzerindeki etkileri en aza indirmek ve olası atık miktarını sınırlamak amacıyla, ürün geliştirme, üretim, dağıtım ve uygulama aşamalarında sürdürülebilir gelişme yaklaşımı doğrultusunda hareket edeceğiz.

Paydaş Diyalogu

Faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin olası çevresel etkileri konusunda paydaşlarımızı düzenli olarak bilgilendirecek, onlardan gelen talepleri değerlendirecek ve sürekli iletişim içinde olacağız.
Yasa, yönetmelik ve standartların uygulanabilirliğini, etkisini, maliyet/getiri dengesi değerlendirmek üzere yetkili makamlarla açık diyalog, bilgi alışverişinde bulunarak, etkin bir iş birliği içerisinde olacağız.

Siz Çalışanlarımız Olarak Sorumluluklarınız:

 

  • Göreviniz için geçerli Motus çevre politika ve prosedürlerini anlamak ve bunlara uymak.
  • Faaliyetlerimizde çevre kirliliğini azaltacak veya ortadan kaldıracak iyileştirmeler önermek.
  • Genel sürdürülebilirlik çabalarımızı iyileştirmek için çabalarımızı desteklemek.